Got Got Bande Ba Sa Sham Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

Got Got Bande Ba Sa Sham Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

Pashto Songs

Zara Tamey Janana Hamesha

312 views - 6 years ago

Swazam Pa Angar Bande

563 views - 6 years ago

Toore Zulfe De Pa Makh Bande

782 views - 6 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

563 views - 6 years ago

Mrra Ba Sham Album Pa Ma Grana

761 views - 6 years ago