Aey Ghanam Ranga Yara Ta Ba Janan Kam Mehbooba Yama Za

Aey Ghanam Ranga Yara Ta Ba Janan Kam Mehbooba Yama Za