Ka Jorawe Me Khpal Janan Jeene Rahim Shah 2013

Ka Jorawe Me Khpal Janan Jeene Rahim Shah 2013

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

1971 views - 5 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

504 views - 5 years ago

Lag Pa Sangal Me Khpal Oda Ka

84 views - 5 years ago

Ma Da Khpal Zan Pa Tamasha Ka

83 views - 5 years ago

Shah Laila

633 views - 5 years ago

Da Khpal Khaist Pa Baam Walarh

100 views - 5 years ago