Ka Jorawe Me Khpal Janan Jeene Rahim Shah 2013

Ka Jorawe Me Khpal Janan Jeene Rahim Shah 2013

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

3299 views - 6 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1124 views - 6 years ago

Lag Pa Sangal Me Khpal Oda Ka

166 views - 6 years ago

Ma Da Khpal Zan Pa Tamasha Ka

144 views - 6 years ago

Shah Laila

1345 views - 6 years ago

Da Khpal Khaist Pa Baam Walarh

206 views - 6 years ago