Got Got Bande Ba Sa Sham Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

Got Got Bande Ba Sa Sham Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Zara Tamey Janana Hamesha

52 views - 6 years ago

Swazam Pa Angar Bande

263 views - 5 years ago

Toore Zulfe De Pa Makh Bande

354 views - 5 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

244 views - 5 years ago

Mrra Ba Sham Album Pa Ma Grana

366 views - 5 years ago